ไม่สวย
เป็นตำแหน่งที่ดูแล้ว
เทอะทะ ไม่กลมกลืน
กับสถานที่
มุมอับ
มองเห็นภาพผู้ที่เดิน
เข้าห้องได้ไม่ชัดจน
ต้องติดเพิ่มอีกตัว
เกินจำเป็น
ใช้จำนวนมากเกินไป
ซึ่งใช้เลนส์มุมกว้าง
ทดแทนได้
ค่าใช้จ่ายสูง
กล้องวงจรปิด
เครื่องบันทึกภาพ 16CHs
= 27 units
ค่าใช้จ่ายสูง
เครื่องบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิด
= 27 units
= 4 units
มุมอับ
ไม่สวย
เกินจำเป็น
  Floor Plan จากการออกแบบทั่วไป…
่
ใใเข้าสู่เว็บไซต์  
advanced security system on your side
CCTV | Access Control | ID Scanner
Photoscan System | Home | advanced security system on your side
advanced security system on your side
ใใเข้าสู่เว็บไซต์